The Secret Underground World Of Lalibela, Ethiopia

Time Travel To The Bygone Era Of Jesus Christ

In the summer of 2012 on the way to my Kilimanjaro expedition (TZ) I step by the Ethiopian capital Addis Ababa for a day. During my visit I ended up in the National Museum, where a picture of a temple carved in the rocks near the ancient city of Lalibela attracted my attention. To organize my next African expedition to this holy place, It was like a seed in my mind that was growing gradually. 
Finally in May 2014 the day to start my journey to the little knows center of the ancient christianity has come...

През лятото на 2012та на път за експедицията ми в Килиманджаро се отбих за един ден до столицата на Етиопия, Адис Абеба. По време на престоя си отскочих до нациоланлия исторически музей, където снимка на една църква издълбана в скалите край древния град Лалибела ми привлече вниманието. Постепенно идеята да организрам следващата си ескпедиция до това свято место започна да се заражда в главата ми. 
В началото на май 2014 най-накрая дойде денят, в който ново ми приключение до малко  познатият древен център на православното християнство започна...

Looking at the Mars' alike landscape from the illuminator of my flight, i am totally speechless. 

In the morning of May 6th, on the St. George's day, I have arrived to Lalibela without any pre-booked accommodation. Fortunately, only 5 minutes after landing i manage to find a descent place to stay over as well as promising guide named Gushav who claimed to know all hidden holy place around. Just a moment later and both of us are already seating in the old mini bus. The narrow road meanders with sharp curves till it reaches the top of the 2600m.a.s.l. canyon where my "7 Olive hotel" is located. The view is impressive

Gustav comes to pick me up after lunch break. He managed to find a Toyota Landcruzer SUV, because our first sport is Yimrhane Kristose which is 48km out-of-the-way, high in the mountain. 

През илюминаторът на самолета се виждаж гледка като от планентата Марс. 
Сутринта на 6ти май, на денят на Св. Георги кацнах на малко планинско летище в градчето Лалибела без да имам каквато и да е резервация за хотел. За мое щастие само 5 мин след като пристигнах успях да намеря приличеа квартира както и обещаващ водач на име Гушав, който твърдеше, че познава всички потайни свети места наоколо. Само един момент по-късно и двамата вече седяхме в стария минибус.  Тесният път криволичи с остри завои докато достигна горната част на каньона (2600м.), където се намираше моят хотел "7 маслини". От там гледката е впечатляваща.

Гушав ме взе след обяд от хотела. Междувременно той беше успял да намери Toyota Landcruzer джип понеже първата ни отправна точка беше Ймрихане Кристосе намираща се на 48км високо в планината.

Yemrehana Krestos is a church built about 1500 years ago inside a cave chamber. Few centuries ago somebody made a stone wall to protect this place from treasure hunters.

Църквата Йемрехана Крестос е била построена преди около 1500 години в камерата на една пещера. Входът на пещерата е бил зазидан с каменна стена преди няколко века като защита от иманяри. 

The gate keeper unlocked the old wooden door leading to an ancient underworld. 

Пазачът отключва старата дъврена пора водеща към един подземен древен свят.

Similar to the muslim habit, all visitors should remove their shoes. The floor is covered by grass mat. In the bottom of the cave chamber there was the church of Yemrehana Kristos. The name sounds very greek alike. The reason to build this ancient church inside a cave was to be able to preserve it for a longer period of time. 

Подобно на ислямската традиция всички посетители трябва да си свалят обувките. Подът е покрит с рогозки. В дъното на пещерната зала се намираше църквата Йемрехана Кристос. Името звучи доста гръцко. Основната причина за построяването на църквата вътре в пещера е, за да може постройката да бъде запазена за по-продължително време.

Short after my enter i was greeted by the priest who looked rather muslim, but in fact he was very big orthodox believer. Even though the church was about 1500 years old, i was hard to impress. And then the priest offered to show me something behind the church...

Веднага след моето влизане, бях посрещнат от свещенник, който изглеждаше като мюсулманин, но всъщност е изключително отдаден православен християнин. Въпреки че църквата е била построена преди около 1500г., тя трудно можеще да ме впечатли. И тогава свещенникът ми предложи да ми покаже нещо намиращо се зад църквата...

Those are the remains of estimated 900+ orthodox pilgrims. Some of the bodies are placed inside coffins carved inside tree trunk. It's hard to say when those pilgrims were placed in this cave, but Gushav explained that it must be at the time when Jesus Christ was still live, about 2000 years ago.

Това са тленните останки на около 900 православни поклонници. Някой от телата са положени в дървени кофчези, издълбани в толовищата на дървета. Трудно е да се каже, кога тези поклонници са се озовали в пещерата, но Гушав обясни, че това се е случило преди около 2000години когато Исус Христос все още е бил жив.

A Journey From Hell To Heaven 

After I have seen enough in Yemrehana Kretos, we returned to Lalibela.

След като видях достатъчно в Йемрехана Крестос се върнахме в Лалибела.

The big solid rock in Lalibela was carved vertically in 12th century. The legends says that there was unsuccessful attempt to kill King Gebre Mesqel by his brother that brought him in coma for 3 days. While been between the earth and heaven, he had a vision to build an underground mimic town of a Jerusalem, which was captured by the muslim at that time. It took King Mesqel 25 years to make his dream come true. 

Голямата скала в Лалибела е издълана вертикално през 12ти век. Легендата гласи, че е имало неуспешен опит за покушение върху крал Гебре Мескел от неговият брат, която го е пратила в кома за 3 дена. Докато е бил между двата свята на живитие и умрелите, той е има видение да построи подземно копие на  светите места от Йерусалим, който е бил пленен от мюсюлманите по това врме. На крал Мескел отлени точно 25 години, за да осъществи мечтата си.

The manmade paths and tunnels connect all 11 monolithic rock-cut churches recognised as UNESCO world heritage. 

Издяланите от човек пътеки и тунели свързват 11 монолитни цървки, които са признати от ЮНЕСКО като световно наследство. 

An 800old wooden door leads to the small yard with a church carved only for 24h by 1200 pilgrims. All stairs, windows, doors, columns, walls are from one solid rock!

800-годишната дървена врата води към малък двор с монолитна скална църка, издяланата само за 24 часа от 1200 поклонника. Всички стълби, прозорци, врати, колони, стени са направени от една плътна скала.

bonev_20140507_23.jpg

Each church's priest demonstrates to me its golden or silver meskels (crosses) dating at least 800 years ago. Being an orthodox christian, i am encouraged to kiss the meskals.

Във всяка църква свещенникът ми показва златните или сребърните мескели (кръстове), датиращи поне от преди 800 години. Като православен християнин аз съм окуражаван да целуна всеки един мескел. 

A 500 year old bible with pages made of goat skin with texts written in old amharic, which is still wide spoken in Ethiopia. 

500-годишна стара библия, със страници от кося кожа и текстове на старо-амхарски, който и до днес е широко разпространен в Етиопия. 

The path transforms into a tunnel. Gushav and I walked for a while. Once we entered a 40~50sq.m. hall under the ground, he suddenly turned off  the only flashlight we have. Then Gushav asked me to turne several times around me in order to loose idea about any direction. As he explain this is the feeling of hell: dark, cold, disoriented. The adrenaline was rushing in my head. Gushav is asking me to trust in my belief in Got. I have to follow the direction I sense. I am walking without hurry for about 20min. Each minutes feels like an hour. My stretched above the head hands touch the ceiling of the dark tunnel. Slowly I have noticed the first beam of light that penetrated through the exit. What a relief! The positive warm feeling overtakes my soul. I am smiling...and Gushav tells me...now this is how it feels to be in the heaven. 

Пътят става тунел. Гушав и аз вървим още известно време докато се озовем в 40-50кв.м зала под земята. Тогава той внезаптно изключва единствения ни фенер. Гушам ми казва да се завъртя няколко пъти около себе си, за да загубя представа за посоката. Както той казва това е усещането за ада: тъмно, студено и без представа за посоката. Адреналитът нахлува в глвата ми. Гушав ме посъветва да се оповавам на вярата си в Господ. Трябва да последвам посоката, която сам преценя. Движа се бавано около 20 мин. Всяка минута ми се струва като час. Опънатите над глвата ми ръце докосват тавана на тъмния тунел. Бавно забелязвам първите лъчи светлина, проникващи през изхода. Какво облекчение! Позитивно и топло чувство обзема душата ми. Усмихва ме...и Гушав ми казва, че това е усещането да си в рая.

Near the exit there was the unfinished construction of granary building.

Близо до изхода има недовършена постройка на хамбар.

A pilgrim enters one of the 11 rock-cut churches. All lines are perfectly horizontal. Each church has totally different decoration compared to the others. 

Поклонник влиза в една от 11те монолитни скални цървки. Всички линии са перфектно хорозонтални. Всяка църква има изцяло различна декорация спрямо останлите. 

A female pilgrim stares at the wall of the church and preys. 

Поклонничка се вглежда в стената на църквата и се моли.

The level of details is spectacular.

Нивото на детейлите е впечатляващо.

Pilgrims at the entrance of rock-cut church Bet Medhane Alem

Поклонници влизат в скална църква "Медхане Алем".

At any time of the day there are hundreds pilgrims to spot. They are everywhere.  

По всяко време има стотици поклнонници навсякъде.

On the St. George's orthodox day (May 6th), I stay in front of the Bet Gyorgios (St. George) church. My name is Georgi (George in Bulgarian)...and it is my honour to be here. it's hard to explain, but here is very strong positive energy around Lalibela. 

На денят на Св. Георги (6ти май), стоя пред църквата Бет Гиоргиос (Св. Георги). Казвам се Георги и за мен е чест да съм тук. Трудно намирам думи да опиша положителната енергия, която е навсякъде в Лалибела.

My exploration of the Lalibela secret holy places finished with a visit to the street coffee merchant. The famous Ethiopian coffee is brewed on fire in fictile jugs and it's served with a local herb called "Adam's head".

Експедицията ми до потайните свещенние местан а Лалибела приключва с посещение на улечните търговци на кафе. Известното етиопско кафе се вари на жар в калени кани и се сервира с билка "главата на адам". 


You might also enjoy